Účetnictví

Účetnictví

Účetnictví – pro subjekty, které jsou povinny vést účetnictví

Účetnictví (dříve označováno pojmem podvojné účetnictví) je podkladem pro sestavení daňového přiznání a také podkladem pro kontroly z hlediska správnosti zjištěných odvodů daní. Je to tedy jedna ze základních podmínek „bezúhonnosti“ firmy ze strany finančního úřadu.
Každá osoba (podnikající – právnická, fyzická) má prakticky dvě možnosti, jak splnit tuto bezvyjímečnou povinnost, a to buď vlastními silami, anebo externím zpracováním účetnictví.Existuje zákonná povinnost vedení účetnictví (druhým případem je daňová evidence), a tu mají zejména:
⋅ právnické osoby
⋅ organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu
⋅ fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku
⋅ ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25,000.000,- Kč, a to od prvního dne kalendářního roku
⋅ a další osoby, uvedené v Zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §1 odst. 2.
Ostatní osoby mohou vést daňovou evidenci, pokud se dobrovolně nerozhodnou pro vedení účetnictví.
Účetnictví patří neodmyslitelně k podnikání, i když se tomu mnoho firem snaží nejrůznějšími způsoby bránit. V určité situaci se ale právě přehledné účetnictví stává nezbytností úspěšného podnikání. Abyste se mohli plně věnovat svojí práci a nemuseli řešit „papírování“, zajistíme vám komplexní účetní služby my. Poskytuje komplexní služby v oblasti vedení účetní evidence, účetního poradenství, reportingu a zajištění související administrativní podpory.
⋅ vedení účetní agendy v podvojném účetnictví
⋅ vedení účetní agendy veškolství, vedení školného
⋅ vedení rozvinuté i souhrnné hlavní knihy, tj. evidenci syntetických i analytických účtů
⋅ evidence záznamní povinnosti k DPH a vyhotovení daňového přiznání
⋅ evidence movitého a nemovitého majetku
⋅ vedení pokladní knihy
⋅ výkaznictví pro platby daní
⋅ statistika saldokonta přijatých a vydaných faktur
⋅ vedení knihy jízd
⋅ výkaz zisků a ztrát
⋅ rozvaha
⋅ obratová předvaha
⋅ průběžné účetní závěrky
⋅ roční účetní závěrka
⋅ přiznání k dani z příjmů právnických osob
⋅ komunikace s úřady
Přejít k navigační liště