Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů.

 • Za jakých podmínek lze uplatnit slevu na druhého z manželů.

  Podmínky slevy

  Podle § 35ba/1/a zákona o daních z příjmů (ZDP) má poplatník nárok na roční slevu ve výši 24.840 Kč na manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (49.680 Kč). Manželem/manželkou se rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství.
  Poplatník může uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela o částku ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny.
  Poplatník může uplatnit slevu na vyživovanou manželku/manžela, i když uplatňuje výdaje procentem z příjmů.

  Co patří do příjmů

  Namátkový výčet příjmů, které se do příjmů manželky/manžela zahrnují:
  – veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu apod. včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně
  – všechny druhy důchodů
  – dávky nemocenského pojištění (nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné)
  – náhrady mzdy při pracovní neschopnosti
  – podpora v nezaměstnanosti
  – úroky z termínovaného vkladu (zdaněné bankou)
  – výhry (zdaněné pořadatelem)
  – prodej movitého majetku

  Co nepatří do příjmů

  Úplný výčet příjmů, které se do příjmů manželky/manžela nezahrnují:
  – dávky státní sociální podpory
   • přídavek na dítě
   • rodičovský příspěvek
   • příspěvek na bydlení
   • porodné
   • pohřebné
  – dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna
   • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
   • příspěvek při převzetí dítěte
   • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
   • příspěvek při ukončení pěstounské péče
  – dávky osobám se zdravotním postižením
  – dávky pomoci v hmotné nouzi
  – příspěvek na péči, sociální služby
  – státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
  – státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření
  – státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření
  – stipendium poskytované studujícím připravujícím se na budoucí povolání
  – příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen
  – úvěry a zápůjčky.
  U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu manželky/manžela pro účely slevy nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitá věc ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku) a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku, se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich.
  V případě, že rodiče nežijí spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného. Toto výživné je určeno jen dítěti a do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnuje. Částky přijaté nad rámec takto stanoveného výživného se do vlastního příjmu započítávají.

  Zdaňovací období

  Do jakého zdaňovacího období se pro účely posouzení vlastního příjmu manželky/manžela zahrnují dávky např. nemocenská, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné obdržené manželkou/manželem poplatníka v průběhu ledna 2020.
  Do příjmu manželky/manžela se zahrnují příjmy dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku, bez ohledu na skutečnost, zda jde o dávky jako je mateřská, nemocenská, ošetřovné, podpora v nezaměstnanosti či jiné příjmy. To znamená, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2020, se započítávají do vlastního příjmu manželky/manžela ve zdaňovacím období roku 2020.
  K tomu ještě připomínáme, že u příjmů ze závislé činnosti se postupuje podle § 5/4 o daních z příjmů, v němž se uvádí: „Příjmy ze závislé činnosti vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacího období.“ To znamená, že příjmy ze závislé činnosti za prosinec 2019 vyplacené v lednu 2020 se zahrnují do vlastního příjmu manželky/manžela do zdaňovacího období roku 2019.

  Manželství uzavřené v průběhu roku

  Manželství vzniklo 23. 7. 2019. Manželka neměla příjmy vyšší než 68 tis. Kč za celý rok. Slevu na manželku si může manžel uplatnit ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku na snížení daně splněny. V tomto případě lze uplatnit slevu (za měsíce srpen až prosinec tedy 5 x 2.070 Kč) ve výši 10.350 Kč.

  Sleva v daňovém přiznání

  Sleva na vyživovanou manželku/manžela uplatněte prostřednictvím řádku 65a, případně řádku 65b je-li manželka/manžel držitelkou průkazu ZTP/P. Dále je nutno vyplnit jméno, příjmení a rodné číslo manželky/manžela v tabulce číslo 1 na začátku třetí strany formuláře přiznání.
Přejít k navigační liště